เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
หมวดหมู่
PROJECT : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

SCOPE OF WORK : Membrane Granule Finished

AREA : ดาดฟ้า

 ปูแผ่นผิวเกล็ด 4 มม. บริเวณดาดฟ้า