เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
หมวดหมู่
PROJECT : บ่อน้ำมันวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

SCOPE OF WORK : Membrane Sand Finished

AREA : บ่อเก็บน้ำมัน