เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
หมวดหมู่
PROJECT : ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาสุรวงค์

SCOPE OF WORK : Membrane Granule Finished

AREA : ดาดฟ้าอาคาร

ปูแผ่นผิวเกล็ด  บริเวณดาดฟ้าอาคาร